Metropolis Healthcare Ltd. centers In Pratiksha Nagar, Mumbai, Maharashtra