Metropolis Healthcare Ltd. centers In Kashinath Bhoir Chowk, Badlapur, Maharashtra