Metropolis Healthcare Ltd. centers Near Vasudev Balwant Phadke Road, Navi Mumbai, 410206