Metropolis Healthcare Ltd. centers Near Sant Dyaneshwar Marg, Navi Mumbai, 400708