Metropolis Healthcare Ltd. centers Near Pravesh Marg, Navi Mumbai, 410210