Metropolis Healthcare Ltd. centers Near Shree Mukteshwar Devalay Marg, Mumbai, 400049